Οι άγγελοι του Θεού

Οι άγγελοι είναι ________________ του Θεού.

Ποια είναι η σωστή λέξη που λείπει;

υπηρέτες
αφεντικά
αδέλφια

Επόμενο.